Menu
Strona główna
Plan spotkań 2008/2009
Historia Koła
Misja Koła
Opiekun Koła
Władze Koła
Działalność
Nasi goście
DOKUMENTY:
Zasady etyczne
Statut Koła
LINKI:
Linki prawnicze
INNE:
Członkostwo
Napisali o nas
Lista dyskusyjna
Zdjęcia


                                                               Statut                                                                                  

Koła Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria”

 

ROZDZIAŁ I  POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II CZŁONKOWIE KOŁA

ROZDZIAŁ III WŁADZE KOŁA

ROZDZIAŁ IV ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Koło Naukowe o nazwie Koło Nauk o Państwie i Prawie „Pro Patria” zwane dalej „Kołem” jest dobrowolnym zrzeszeniem studenckim mającym na celu rozwijanie i propagowanie kultury prawnej oraz zasad z niej wynikających. Koło ma na celu szerzenie wiedzy o państwie współczesnym i jego mechanizmach, a także rozwijanie ogólnej i praktycznej refleksji nad rolą prawa we współczesnym państwie i życiu społecznym.

 

§ 2

Siedzibą Koła jest Uniwersytet Warszawski w Warszawie.

 

§ 3

Koło działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, prawa wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz niniejszego Statutu.

 

§ 4

Koło może współpracować z innymi organizacjami o podobnym celach.

 

§ 5

Koło działa na Uniwersytecie Warszawskim. Członkiem koła może zostać każdy student UW.

 

§ 6

Kolo realizuje cele poprzez:

a)  organizowanie wykładów, konferencji oraz innych spotkań merytorycznych,

b)  samokształcenie się członków Koła,

c)  analizę obowiązujących aktów prawnych i wypracowywanie wniosków

d)  inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

 

§ 7

1. Opiekę nad pracą Koła sprawuje Opiekun Naukowy Koła.

2. Opiekun Naukowy Koła wspomaga Koło w swojej działalności poprzez:

a)   sprawowanie ogólnego nadzoru nad działalnością Koła

b)   merytoryczną pomoc w organizacji form kształceniowych Koła.

3. Opiekun Naukowy Koła ma prawo brać udział we wszystkich formach działalności Koła.

 [w górę]

 

ROZDZIAŁ II

CZŁONKOWIE KOŁA

 

§ 8

1. Członkostwo Koła nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Koła zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

2. O przyjęcie do Koła może ubiegać się osoba biorąca aktywny udział w pracach Koła.

 

§ 9

Członkowie Koła zobowiązani są do:

a)  godnego reprezentowania Koła i dbania o jego dobre imię,

b)  aktywnego uczestnictwa w pracach Koła,

c)  przyczyniania się swoim działaniem i  postawą do realizacji statutowych celów Koła,

d)  przestrzegania statutu Koła.

 

§ 10

Członkowie Koła mają równe prawo:

a)  biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Koła,

b)  wnioskowania we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Koła,

c)  uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koła.

 

§ 11

Utrata członkostwa Koła następuje przez:

1. Pisemną rezygnację złożoną na ręce Zarządu.

2. Wykluczenie przez Zarząd, w trybie przewidzianym dla przyjmowania członków:

a)  za działalność sprzeczną ze statutem oraz z uchwałami Zarządu i Walnego Zgromadzenia Członków,

b)  za uchylanie się od udziału w pracach Koła

3. Skreślenie z listy studentów lub ukaranie prawomocną i ostateczną decyzją Komisji Dyscyplinarnej.

 

§ 12

Od uchwały Zarządu, o której mowa w §11 ust.2 w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 [w górę]

 

ROZDZIAŁ III

WŁADZE KOŁA

§ 13

Władzami Koła są:

a)    Walne Zgromadzenie Członków.

b)    Zarząd.

 

§ 14

1.     Kadencja Zarządu Koła trwa jeden rok akademicki.

2.     Zarząd lub jego członkowie mogą podać się do dymisji poprzez wniosek złożony na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 

§ 15

Wszystkie uchwały władz Koła zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy statutowej liczby członków właściwego organu Koła w głosowaniu jawnym, o ile Statut nie stanowi inaczej

 

§ 16

1. Najwyższą władzą Koła jest Walne Zgromadzenie Członków.

2. Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz na semestr akademicki albo na pisemny, uzasadniony wniosek 1/3 członków Koła powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad, co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem poprzez wywieszenie stosownego zawiadomienia w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

3. Kworum potrzebne do podjęcia uchwał na Walnym Zgromadzeniu Członków wynosi, co najmniej ½ członków Koła. W razie braku kworum Zarząd wyznacza kolejny termin obrad, na którym wymóg kworum nie obowiązuje.

4. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

a)  uchwalanie programu działania Koła.

b)  powoływanie i odwoływanie Zarządu.

c)  rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, w tym przyjęcie bądź odrzucenie sprawozdania finansowego.

d)  rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Koła.

e)  rozpatrywanie skarg członków na pracę Zarządu.

 f)  zmiana statutu Koła.

g)  rozwiązanie Koła.

 

§ 17

1. Zarząd składa się z pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

2. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes  i czterech Członków Zarządu.

3. Do kompetencji Prezesa Koła należy kierowanie pracami Zarządu Koła.

4. Do kompetencji Zarządu należy:

a)  przyjmowanie nowych członków Koła,

b)  reprezentowanie Koła na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c)  kierowanie bieżącą pracą Koła,

d)  zwoływanie Walnego Zgromadzenia.,

e)  powoływanie Pełnomocników Projektów,

f)   złożenie obowiązkowego sprawozdania z rocznej działalności do Władz Uniwersytetu Warszawskiego.

 

§18

1. Pełnomocnik Projektu zostaje powołany przez Zarząd w drodze uchwały

2. Pełnomocnik Projektu posiada pełnomocnictwo do reprezentowania Koła na zewnątrz w granicach swego upoważnienia.

3. Pełnomocnik Projektu opracowuje dokładny plan i kosztorys projektu, który przedstawia na zebraniu Zarządu.

4. Pełnomocnik Projektu po uzyskaniu pełnomocnictwa Zarządu zwraca się o finansowanie projektu do:

a)  odpowiednich Władz Uczelni,

b)  Zarządu Koła,

c)  po uzyskaniu zgody Zarządu Koła do sponsorów zewnętrznych.

 [w górę]

 

ROZDZIAŁ IV

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE KOŁA

 

§19

Zmiana statutu może być uchwalona na Walnym Zgromadzeniu Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 

 

§20

1. Koło rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków przegłosowanej kwalifikowaną większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Koła Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji.

 

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

[w górę][do góry] Œ Copyright 2006-2022 by "Pro Patria". All rights reserved. [do góry]
Design by Maroko